POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższe postanowienia stanowią Politykę prywatności określającą zasady ochrony danych, w szczególności Twoich danych osobowych, jako użytkownika korzystającego z serwisu zlokalizowanego pod adresem https://residencestandrews.pl (dalej „Serwis”).

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest OAZA CITY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 30, 00-020 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000129198, NIP: 5262011496, REGON: 012435527. Ilekroć dalej jest mowa o Residence St. Andrew’s Palace należy przez to rozumieć „OAZA CITY” sp. z o.o.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Residence St Andrew’s Palace, ul. Chmielna 30, 00-020 Warszawa lub drogą emailową pod adresem: info@residencestandrews.pl.

3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4. Potwierdzamy, że szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (email), są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. Administrowanie danymi

2. Cel przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu oraz gości.

2.1. Residence St. Andrew’s Palace przetwarza Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: 2.1.1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z Twoim pobytem lub dokonaną przez Ciebie rezerwacją w Residence St. Andrew’s Palace, lub obrona przed Twoimi roszczeniami w stosunku do Residence St. Andrew’s Palace;

2.1.2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych; 2.2. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności poprzez zapisanie się na subskrypcję newslettera w Serwisie, Residence St. Andrew’s Palace przetwarza Twoje dane osobowe (w tym profiluje) w tym celu, tj. w celu kierowania do Ciebie informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

3. Podstawa prawna przetwarzania

3.1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskanych przez Residence St. Andrew’s Palace jest konieczność podjęcia czynności poprzedzających zawarcie oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług noclegowych.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych, w szczególności pozyskanych w wyniku subskrypcji newslettera w Serwisie jest Twoja zgoda.

3.3. Residence St. Andrew’s Palace informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3.4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z poniesioną przez Residence St. Andrew’s Palace szkodą, lub obrona przed Twoimi roszczeniami w stosunku do Residence St. Andrew’s Palace jest uzasadniony interes Residence St. Andrew’s Palace. 3.5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wystawienia faktury są przepisy polskiego prawa podatkowego oraz przepisy dotyczące rachunkowości.

4. Udostępnianie

4.1. Residence St. Andrew’s Palace udostępnia dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

4.1.1. firmom świadczącym usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji noclegów, w szczególności za pomocą stron internetowych;

4.1.2. firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne;

4.1.3. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej; 4.1.4. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Ciebie transportu lub przesyłki kurierskiej; 4.1.5. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego;

4.1.6. firmom świadczącym usługi ochrony mienia, w przypadku gdy będziesz się rejestrować w Residence St. Andrew’s Palace wypełniając kartę rejestracyjną po godzinach pracy naszego personelu;

4.1.7. innym podmiotom jeśli będzie to niezbędne do wykonania usługi na Twoją rzecz lub realizacji uzasadnionego interesu Residence St. Andrew’s Palace.

4.2. Twoje dane osobowe mogą być też udostępniane organom władzy publicznej na podstawie i w granicach określonych przepisami obowiązującego prawa.

5. Okres przetwarzania

5.1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Residence St. Andrew’s Palace lub Twoich, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od wykonania usługi, chyba że dojdzie do przerwania lub zawieszenia okresu przedawnienia roszczeń. W takim przypadku okres ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu. 5.2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, tj. do czasu jej wycofania;

6. Twoje prawa

6.1. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.

6.2. Ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Residence St. Andrew’s Palace, w tym wobec profilowania.

6.3. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Residence St. Andrew’s Palace.

6.4. Ponadto, Residence St. Andrew’s Palace udostępnia adres email: daneosobowe@residencestandrews.pl, za pomocą którego możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych, pod warunkiem prawidłowego zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem dotyczącym danych osobowych.

6.5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Residence St. Andrew’s Palace ma prawo do odmowy zrealizowania żądania dotyczącego danych osobowych przesłanego drogą elektroniczną.

7. Skargi

7.1. Masz prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), którego biuro mieści się pod adresem: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG.

8.1. Residence St. Andrew’s Palace nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

9. Podanie danych osobowych jako wymóg umowny lub ustawowy

9.1. Podanie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, adresu, w tym kraju zamieszkania, danych do wystawienia faktury VAT, numeru karty kredytowej oraz daty pobytu jest niezbędne do zawarcia z Residence St. Andrew’s Palace umowy o usługi noclegowe.

9.2. Brak podania powyżej wskazanych danych osobowych uniemożliwi Residence St. Andrew’s Palace zawarcie umowy o usługi noclegowe.

10. Decyzje zautomatyzowane i profilowanie

10.1. Residence St. Andrew’s Palace nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, jednak może dokonywać profilowania w celach marketingowych.

10.2. Przysługuje Ci w każdym czasie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec stosowania profilowania. W takim przypadku Residence St. Andrew’s Palace niezwłocznie zaprzestanie profilowania.

§ 3. Poltyka cookies

1. Witryna https://residencestandrews.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą Residence St. Andrew’s Palace do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

5. Polityka cookies może ulegać zmianom. Wówczas na stronie internetowej zostanie zamieszczony stosowny komunikat.

§ 4. Sposób kontaktu

1. W przypadku złożenia przez Ciebie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez kontakt telefoniczny, możemy, w celu usprawnienia procesu obsługi, przesyłać na podany przez Ciebie adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Tobą telefonicznie na podany numer telefonu jak również kontaktować się z Tobą w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem:

a. udzielenia odpowiedzi na Twoje wiadomości i pytania;

b. przekazania informacji niezbędnych w celu zawarcia i wykonania umowy;
c. wyjaśnienie kwestii płatności;

d. wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

2. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w szczególności poprzez zapisanie się na newsletter Residence St. Andrew’s Palace będziemy mogli przesyłać do Ciebie na podany adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.

2. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie https://residencestandrews.pl/pl/polityka-prywatnosci/.

3. Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.